Volume 8, Issue 4, Pages 1-33, December 2021

 

  1. Increased expression of TLR8 in peripheral blood CD16+ monocytes positively correlates with disease activity in anti-CCP+ rheumatoid arthritis patients (pages 1-9)
   DOI: 10.6966/EDMJ.202112_8(4).0001
   Tsun-Mei Lin, Jer-Yiing Houng, Shih-Wei Wang

  2. Assessment of postoperative rehabilitation outcome after total knee replacement with WOMAC score (pages 10-18)
   DOI: 10.6966/EDMJ.202112_8(4).0002
   Pei-Chi Wu, Chia-Chen Lin, Chieh-Yi Hou, Jih-Hsi Yeh, Li-Jen Yuan, Chia-Jen Hsu, Tzu-Ying Liu, Lei-Yi Wang, Min-Hua Lee, Lian-En Huang

  3. Left paratubal cyst torsion mimicking malignancy on computed tomography (pages 19-23)
   DOI: 10.6966/EDMJ.202112_8(4).0003
   Chi-Wai Ruan, Chi-Chang Chang, Cheuk-Kwan Sun

  4. Bilateral emphysematous pyelonephritis in a non-diabetic man undergoing peritoneal dialysis (pages 24-28)
   DOI: 10.6966/EDMJ.202112_8(4).0004
   Tun-Kai Chuang, Yin-Chou Hsu

  5. Spontaneous intraabdominal hemorrhage due to segmental arterial mediolysis following influenza vaccination (pages 29-33)
   DOI: 10.6966/EDMJ.202112_8(4).0005
   Shih-Hsien Yang, Hsin-Hung Shih, Yi-Ming Wang, Kuang-Wen Liu, Jen-Lung Chen, Kai-Jen Lin


※ Cover legends: From Chuang TK, et al. "Bilateral emphysematous pyelonephritis in a non-diabetic man undergoing peritoneal dialysis".